Start Projekt

Aktuella projekt

Årligt återkommande

Matematikstipendier till gymnasister i Lund 2024

LMK-stiftelsen har ett tvärvetenskapligt fokus och stödjer en mängd vetenskapliga områden. Matematiken är viktig inom alla dessa områden och stiftelsen vill gärna uppmuntra ungdomar med intresse och fallenhet för matematik.

2024-2025

Teknologi för klinisk hjärtevaluering inför transplantation

I detta gränsöverskridande projekt utvecklar forskarna ett medicintekniskt system för att utvärdera hjärtats funktion utanför kroppen. Forskarnas uppfattning är att en större andel av de donatorshjärtan som idag inte kommer i bruk skulle kunna användas om det funnits en möjlighet att utvärdera hjärtan efter att de transporterats till transplantationscentret.

2023-2024

Bortom sanning och lögner

Det politiska samtalet präglas i allt högre grad av ”alternativa fakta”, fake news och konspirationsteorier. Det finns en grundläggande konflikt rörande vad som kan anses som rationellt och legitimt.

2023–2024

Biokonstruerade mikromiljöer

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig sjukdom som leder till försvårad andningsförmåga och stort lidande. I detta projekt har forskarna som mål att skapa en modifierad extracellulär matrix som stimulerar cellerna att reparera lungvävnaden.

2023

LMK-stiftelsens Medicinpris 2023

Årets pris går till Iben Lundgaard, docent vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.

Årligt återkommande

LMK-stiftelsens Idéforum

Sedan 2009 samlar stiftelsen årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till LMK‑stiftelsens Idéforum. De första tio åren hölls dessa möten i Björkliden i norra Lappland.

2022–2023

Christianity & Nationalism

De senaste decennierna har kristen retorik, kristna symboler och narrativ kommit att användas alltmer av nationalistiska och populistiska rörelser i Europa och världen.

2022–2023

Lekfull och innovativ kammarmusik med hög konstnärlig kvalitet

Lunds Kammarsolister, LuKaS, skapar konserter och genomför tvärdisciplinära musikprojekt med hög konstnärlig kvalitet och förnyelse som målsättning.

2022–2023

Teknik i hemmet

När en person åldras spelar hemmet och grannskapet en allt större roll. Detta gäller särskilt efter pensionen. I Sverige bor många äldre kvar hemma även vid hälsoproblem och behov av omvårdnad och service, och under pandemin förstärktes tendensen ytterligare.

2023–2024

Ljus i teologi och gestaltning

År 2023 är det 900 år sedan det äldsta altaret i Lunds domkyrka invigdes. I år planeras därför en rad gudstjänster, konserter, visningar och seminarier för att högtidlighålla domkyrkan och dess historia.

2022–2023

Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

Institutet verkar för att stärka neutron- och synkrotronljusbaserad forskning, skapa nationella och internationella forskningsnätverk samt attrahera världsledande forskare.

2022–2023

I den globala frontlinjen i för Lab-on-a-chip-tekniken

Detta projekt engagerar forskare från fler olika fält inom Lunds universitet och leds av Takehiko Kitamori, professor i Kemiteknik vid Universitetet i Tokyo.

2022

LMK-stiftelsens Medicinpris 2022

Årets pris med temat Trygg förlossningsvård går till barnmorska Christine Rubertsson, professor vid Barnmorskans forskningsområde – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Lunds universitet.

2023

Vi minns Sture Forsén

Sture Forsén var en gränsöverskridande pionjär. Här vill vi uppmärksamma hans engagemang för LMK-stiftelsen. Sture Forsén levde mellan åren 1932–2023.

2022–2025

Hallen på höjden – ett djupdyk i jorden

”Några kilometer söder om Lund låg hövdingagodset Uppåkra under järnåldern. Från ca 100 f. Kr. till 1000-talet e. Kr. utgjorde det en mäktig syn för ankommande från när och fjärran.”

2018–2022

Doktorandprogram om cancerforskning och entreprenörskap

CanFaster är ett doktorandprogram som spänner över tre olika fakulteter och fokuserar på att integrera sjukvård och industri med den akademiska doktorandutbildningen inom cancerområdet.

2021–2023

Movement & Reality Lab

MoRe-Lab är en ny forskningsinfrastruktur vid Medicinska Fakulteten som kommer att inrymmas i det framtida Forum Medicum. MoRe-Lab ska användas inom forskningsområdet experimentell hälsovetenskap.

2020–2022

Virtuell forskningsplattform

I muntlig kommunikation är det inte endast våra ord som är viktiga. Samtidigt som vi talar och lyssnar gör vi en mängd andra saker som förstärker det som sägs och som påverkar hur lyssnare tar det till sig.

2020–2022

AI och landskapsanalys

Under det senaste decenniet har forskningen börjat använda sig av så kallad artificiell intelligens (AI) vid komplexa datainsamlingar.

2019–2021

Hållbar miljö i Hanöbukten och Östersjön

Östersjön är ett unikt och känsligt bräckvattenhav med omistliga naturvärden och historiskt stor betydelse för södra Sveriges tillväxt och livsmedelsproduktion.

2018–2023

Artist in Residence på Skissernas Museum

Sedan flera år tillbaka stödjer LMK-stiftelsen ett internationellt residensprogram för internationellt etablerade konstnärer på Skissernas Museum.

2017–2023

Ett digitalt klassrum i världsklass

Världens största och bäst utrustade digitala klassrum invigdes 2012 på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Här ökar forskningen vår förståelse för hur barn läser, skriver och löser matematiska problem.

2017–2023

Skandinaviskt centrum för judaistikstudier

LMK‑stiftelsen kommer de närmaste åren att stödja interdisciplinär utbildning och forskning i judaistik vid Lunds universitet.

Årligt återkommande

Internationella toppforskare till Lunds universitet

LMK-stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut där forskare arbetar över samtliga ämnes- och fakultetsgränser för att finna bättre svar på utmanande frågor.

Tidigare projekt

2021

LMK-stiftelsens Medicinpris 2021

2021 års pris går till Sophia Zackrisson och Pia Maly Sundgren som sin forskning och banar väg för framtidens bilddiagnostik med fokus på bröstcancerscreening respektive behandling av hjärntumörer.

2020

LMK-stiftelsens Medicinpris 2020

Detta år önskar stiftelsen uppmärksamma den viktiga forskningen om åldrandet. Årets pristagare är Steven Schmidt, docent och vetenskaplig samordnare vid Aktivt och hälsosamt åldrande, Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Årligt återkommande

Matematikstipendier till gymnasister i Lund 2020

LMK-stiftelsen har ett tvärvetenskapligt fokus och stödjer en mängd vetenskapliga områden. Matematiken är viktig inom alla dessa områden och stiftelsen vill gärna uppmuntra ungdomar med intresse och fallenhet för matematik.

2019

LMK-stiftelsens Medicinpris 2019

Årets Medicinpris tilldelas forskaren Johan Mårtensson. Temat för årets pris är ”Tvärvetenskap i fokus – möten mellan medicin och humaniora”.

2019–2021

Cancer Crossroads

En väg att öka överlevnadstiden och kanske bota cancerpatienter är att försöka påverka de mekanismer som styr naturligt urval och evolution av cancerceller.

2019

Idéforum Björkliden 10 år!

Den 8 maj firade stiftelsen att det i år, 2019, är tio år sedan vi för första gången for upp till Björkliden med en utvald grupp unga forskare med intresse för tvärvetenskaplig forskning.

Årligt återkommande

Matematikstipendier till gymnasister i Lund 2019

LMK-stiftelsen har ett tvärvetenskapligt fokus och stödjer en mängd vetenskapliga områden. Matematiken är viktig inom alla dessa områden och stiftelsen vill gärna uppmuntra ungdomar med intresse och fallenhet för matematik.

2019–2020

Kemiforskning om kommunikation mellan celler

I dag finns god kunskap om hur data överförs i levande organismer och i många fall kan vi både läsa och styra biologisk information.

2019

Light Sheet Microscopy

LMK-stiftelsen går under 2019 in med medel för att finansiera utrustning för avancerad mikroskopi vid Lund University Bioimaging Center (LBIC).

2018–2021

Det ensamma barnet

En av samtidens stora utmaningar är de miljontals människor som befinner sig på flykt i världen. Dessa utmaningar är både praktiska och moraliska.

2018

LMK-stiftelsens Medicinpris 2018

Årets Medicinpris delas mellan forskarna Anne Wennick och Marlene Malmström. Temat för 2018 års pris är ”Patientens och familjens röster – hur påverkas vi av cancersjukdom?”

Årligt återkommande

Matematikstipendier till gymnasister i Lund 2018

LMK-stiftelsen har ett tvärvetenskapligt fokus och stödjer en mängd vetenskapliga områden. Matematiken är viktig inom alla dessa områden och stiftelsen vill gärna uppmuntra ungdomar med intresse och fallenhet för matematik.

2018–2019

Stöd till projekt inom NanoLund

Forskningen kring nanostrukturer på Lunds universitet har under flera år byggt upp en världsledande kompetens inom materialvetenskap, syntes och karakterisering av halvledande nanomaterial.

2018–2021

Handel med förfalskade läkemedel

LMK-stiftelsen delfinansierar under fyra år med start 2018 ett projekt som sätter problemet med handel med förfalskade läkemedel i ett mångkulturellt samhälle i centrum.

2017–2020

Genombrott för solenergiforskningen

En grupp forskare från den framgångsrika och globalt ledande solenergiforskningen vid Lunds universitet lyckades 2017 skapa den första järnmolekylen som kan sända ut järnbaserat ljus.

2017–2019

Närstående i cancervården – osynliga och ovärderliga

Att vara närstående eller anhörig till en person som har cancer är påfrestande. Möjligheten till psykosocialt stöd varierar trots att man vet att det finns risk för framtida problem och sjuklighet.

2017

LMK-stiftelsens Medicinpris 2017

Medicinpriset 2017 går till Christian Sturesson, docent i kirurgi vid Lunds universitet och överläkare vid kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Årligt återkommande

Matematikstipendier till Lundagymnasister 2017

LMK-stiftelsen har ett tvärvetenskapligt fokus och stödjer en mängd vetenskapliga områden. Matematiken är viktig inom alla dessa områden och stiftelsen vill gärna uppmuntra ungdomar med intresse och fallenhet för matematik.

2017–2020

Skärningspunkter mellan religion och estetik i det sekulära samhället

LMK-stiftelsen kommer under åren 2017–2020 vara med och finansiera detta spännande och i sann mening tvärvetenskapliga projekt om konst och religion. I projektet kommer företrädare för konstvetenskap, religionsvetenskap samt Skissernas Museum att medverka.

2017–2020

Dinosauriekognition - en rekonstruktion av fågeltänkandets ursprung

I projektet undersöks de utdöda dinosauriernas kognitiva förmågor genom jämförelser av levande krokodiler med ursprungliga fåglar.

2017

Storytelling med Swoon på Skissernas

Den amerikanska konstnären Caledonia Curry - Swoon - berättar i sin första svenska utställning om en ung syrisk kvinna, Maram, som flytt till Sverige och nu startar sitt nya liv här.

2017–2020

Att förstå Nanokatalys

I detta gränsöverskridande projekt samlas kompetens från olika områden inom både kemi och fysik. Syftet är att närma sig full förståelse av nanokatalys.

2016–2021

Studier av Forlandsøyane

LMK-stiftelsen är sedan2016 fadder för det tvärvetenskapligaprojektet The Field Station Naturae Observatio Martin's Eye. Projektets syfte är att på Forlandsøyaneutanför Spetsbergens västkust etablera en automatiserad fältstation.

2016

LMK-stiftelsens Medicinpris 2016

Medicinpriset 2016 går till Kari Nielsen, Medicine doktor och överläkare på Hudkliniken vid Helsingborgs lasarett.

2015

Lyssna – en konferens om ljud

Den 25 november 2015 samlades ca 150 personer för att delta i en heldagskonferens om ljud som samhällsfråga.

2011–2014

Stöd till YMP

Unga gymnasiestuderande världen över, som tillsammans genomgår en 20 veckors interaktiv utbildning i hållbarhetsfrågor med fokus på framtiden

2013

Advanced Homecare 2025

Den genomsnittliga livslängden ökar. För att hantera den ökade efterfrågan på vård och vårdplatser, är avancerad sjukvård i hemmet en bland flera nödvändiga lösningar i framtiden.

2012

Idékonferens ”En svensk varje timme”

Läkare, patienter och patientföreträdare samlades för att diskutera, debattera och uppmärksamma betydelsen av ojämlik cancervård med fokus på kolorektal cancer.

2010

Kraftsamling för solenergi

Idéer kring hur svensk solenergi kan sättas än mer på den internationella kartan och hitta vägar för att skapa en ny svensk framgångsindustr