2019–2021

Hållbar miljö i Hanöbukten och södra Östersjön

Östersjön är ett unikt och känsligt bräckvattenhav med omistliga naturvärden och historiskt stor betydelse för södra Sveriges tillväxt och livsmedelsproduktion. Östersjön är dock drabbad av allvarliga miljöproblem och är idag ett av världens mest förorenade hav, karaktäriserad av döda bottnar, störda ekosystem och algblomningar. För att öka förståelsen för orsakssamband krävs ett tvärvetenskapligt helhetsgrepp. En djupare förståelse är förutsättningen för hållbara lösningar och ett friskare hav.

Lunds universitet, i samarbete med Marint centrum i Simrishamn, vill i detta initiativ utveckla forskning som direkt bidrar till en förbättring av miljön i södra Östersjön med särskilt fokus på Hanöbukten. Just i Hanöbukten är miljöproblemen särskilt påtagliga och området är därför lämpat för att agera testområde.

Historiskt sett har nyckelarter som torsk, sill och lax varit en viktig födokälla hos kustbefolkningen. Föroreningar, fiske, sjöfart och invasiva arter har dock lett till förändringar i ekosystemet. Ett nyligen uppkommet problem är inflyttningen av den svartmunnade smörbulten (Neogobius melanostomus) med ursprung i Svarta och Kaspiska haven. Denna konkurrerar med lokala arter samt äter andra fiskarters romkorn och blåmusslor, vilka genom sin filtrering av vatten har en viktig vattenrenande funktion. Allt detta väntas bidra till ytterligare omfattande ekologiska förändringar i Östersjöområdet.

Svartmunnad smörbult. Foto: Jörgen Wiklund

Det forskningsprojekt som stiftelsen går in och särskilt stödjer har som mål att bättre förstå störningarna i Hanöbuktens ekosystem och biodiversitet. Forskarna kommer att använda sig av spridningen av den svartmunnade smörbulten för att få ett bättre vetenskapligt underlag till åtgärder som kan förbättra miljön. Metoder för att identifiera spår av DNA i vattnet, s.k. eDNA och metabarcoding ska utvecklas. Forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) samarbetar inom projektet med Biologiska institutionen vid Lunds universitet för att utföra forskningen. LMK-stiftelsen bidrar med finansiering av en postdok-tjänst med start hösten 2019. Denna innehas från 2021 av Anna Drews, forskare på Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet.