Virtuell forskningsplattform

I muntlig kommunikation är det inte endast våra ord som är viktiga. Samtidigt som vi talar och lyssnar gör vi en mängd andra saker som förstärker det som sägs och som påverkar hur lyssnare tar det till sig. I kommunikation mellan två personer är ögonkontakten ett kraftfullt verktyg. Vi söker ögonkontakt för att lägga tonvikt på ord, för att visa att vi själva hänger med, eller försäkra oss om att vår samtalspartner gör detsamma.

När man talar till en grupp av åhörare är ögonkontaktens roll mer komplicerad. Här får talaren fördela ögonkontakten mellan flera individer. Men hur påverkas deras uppmärksamhet, förståelse, hågkomst av högre eller lägre grad av ögonkontakt med talaren? Dessa är frågor som hittills varit svåra att studera vetenskapligt/experimentellt. Eftersom människans blickbeteende till stor del är bortom medveten kontroll är ett återskapande av ett visst blickbeteende för ett testvillkor i princip omöjligt att genomföra.

I den studie LMK-stiftelsen nu går in och stödjer använder forskarna sig av Virtual Reality (VR) och ögonrörelsemätning (eye-tracking). Studien går till så att deltagarna, universitetsstudenter och gymnasieelever, med hjälp av ett VR-headset i en virtuell lärosalsmiljö får ta del av en demonstration som ges av en virtuell lärare. Denna lärare kontrolleras experimentellt så att ögonkontaktsbeteendet är på ett visst sätt.

Efter demonstrationen får deltagaren svara på förståelsefrågor och faktarelaterade minnesfrågor. Förutom att mäta om och hur lärarens blickbeteende påverkar förståelse och minne hos deltagaren är forskarna också intresserade av deltagarens eget blickbeteende i lärosituationen.

Studien ger forskarna ny kunskap om hur en lärares blickbeteende påverkar elever i en lärsituation. Detta ger underlag för utformning av undervisning och placering i undervisningssalar. En annan viktig aspekt är att man lär sig mer om hur blickbeteendet kan användas i fjärrundervisning, till exempel genom en virtuella plattform. Hur skiljer den sig mot den vanliga situationen med lärare och elever i samma rum? Att ta reda på om, och i så fall hur, beteende och förståelse i VR skiljer sig från verkligheten är viktigt för att utforma framtidens plattformar för lärande och forskning.