2018–2021

Det ensamma barnet

En av samtidens stora utmaningar är de miljontals människor som befinner sig på flykt i världen. Dessa utmaningar är både praktiska och moraliska. För Sverige har de senaste årens flyktingströmmar inneburit att vi tagit emot ett stort antal asylsökande ensamkommande barn. Vägen för dessa nyanlända mot ”ett vanligt liv” beror på en stor mängd sammanvävda kontextuella faktorer i det nya hemlandet och på de erfarenheter barnen bär med sig och vad de försöker etablera i sitt nya land. I centrum för projektet ”Det ensamma barnet. Lärande och värdeförhandlingar i mottagandet av barn på flykt” står de mottagande institutionerna, såsom HVB-hem, socialtjänst, skola, gode män och civilsamhället. Utgångspunkten är att institutionerna upprätthåller och förmedlar värden.

Konstnär: Swoon, Haven, 2017, Skissernas Museum i Lund. Foto: Johan Persson.

LMK-stiftelsen går under fyra år in och stödjer detta forskningsprojekt vars syfte är att samla in empiriskt material från de som tar emot och arbetar med att stödja de ensamkommande barnen i Sverige. I centrum står frågor om värden och värderingar och olika värdesystem, eventuella värdekonflikter och värdegemenskaper. En central del av projektet är att analysera samarbetet mellan dessa mottagande aktörer. Hur fungerar samarbetet till exempel när förhandlingar uppstår kring barnen, finns det skillnader mellan värdekonflikter som uppstår relaterat till kön och hur tas erfarenheter och ny kunskap vidare in i respektive mottagares organisation?

Det svenska utbildningsväsendet står inför en rad utmaningar vad gäller att pedagogiskt och socialt inkludera dessa nyanlända elever och se till att de får den likvärdiga behandling och kunskap de har rätt till. Projektets mål är att definiera och utveckla sådana lösningar inte bara i relation till skolan utan också i relation till övriga mottagande aktörer.

Som bidrag till forskningssamhället förväntas projektet resultera i fördjupad kunskap om de ensamkommande barnens situation och betydelsen av samarbete mellan de som i olika sammanhang arbetar nära dem.