I fokus: Närstående i cancervården – osynliga och ovärderliga

Att vara närstående eller anhörig till en person som har cancer är påfrestande. Möjligheten till psykosocialt stöd varierar trots att man vet att det finns risk för framtida problem och sjuklighet. För att anta utmaningen att presentera det stöd som finns på ett överskådligt sätt, inleddes ett samarbete med Regionalt cancercentrum syd år 2017. Arbetet har sedan gått vidare under 2018 och 2019 och en vägledning för närstående är nu ute på remiss hos bland annat kontaktsjuksköterskor och patient- och närståendeföreträdare. Planen är att ha ett enkelt men innehållsrikt och användbart broschyrmaterial färdigt under hösten 2019. 

Arbetet inleddes med en idékonferens som hölls i september 2017. Till detta arbetsmöte inbjöds bland annat närståendeföreträdare, experter, forskare, sjukhuskyrkan och vårdpersonal. För att skapa en gemensam bild av hur stödet ser ut fick dessa först presentera hur man idag arbetar med att stödja närstående och anhöriga. Idékonferensen arbetade sedan fram en målbild över det framtida stödet. Tillsammans fördjupade grupperna sig i flera centrala frågeställningar och skapade mål med konkreta åtgärdsplaner. Arbetet vidareutvecklades senare, bland annat vid ett möte våren 2019 då deltagarna konkretiserade sitt arbete, skrev texter och förberedde den vägledning som nu är ute på remiss hos berörd vårdpersonal och närståendeföreträdare.