Närstående i cancervården – osynliga och ovärderliga

Att vara närstående eller anhörig till en person som har cancer är påfrestande. Möjligheten till psykosocialt stöd varierar trots att man vet att det finns risk för framtida problem och sjuklighet. För att anta utmaningen att presentera det stöd som finns på ett överskådligt sätt, inleddes ett samarbete med Regionalt cancercentrum syd år 2017. Arbetet är nu klart och en vägledning för närstående publicerades hösten 2019.

Arbetet inleddes med en idékonferens som hölls i september 2017. Till detta arbetsmöte inbjöds bland annat närståendeföreträdare, experter, forskare, sjukhuskyrkan och vårdpersonal. För att skapa en gemensam bild av hur stödet ser ut fick dessa först presentera hur man idag arbetar med att stödja närstående och anhöriga. Idékonferensen arbetade sedan fram en målbild över det framtida stödet. Tillsammans fördjupade grupperna sig i flera centrala frågeställningar och skapade mål med konkreta åtgärdsplaner. Hösten 2019 var så materialet ”Närståendestöd” klart. Det är en samling kortare texter med länkar till fördjupad information. Texten fokuserar helt på de närståendes egna behov och tanken är att patientens kontaktsjuksköterska ska hänvisa de närstående dit. Materialet finns att ta del av på Regional cancercentrum syds hemsida.