Från framtidens hemsjukvård till klimatförändringar på Svalbard

Vi tror på den gränsöverskridande forskningen och dess möjligheter att bidra till lösningen på många av dagens och morgondagens problem. Vi har därför – i Mikael och Therese Karlssons anda - under åren stöttat många innovativa projekt som samlat forskare med olika ämnesbakgrund. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men stiftelsen stödjer också konstnärliga projekt.

Naturvetenskap

Stiftelsen ger under 2021 bidrag till projektet Hållbar miljö i Hanöbukten och södra Östersjön. Östersjön är hårt drabbat av allvarliga miljöproblem och är idag ett av världens mest förorenade hav, karaktäriserat av döda bottnar, störda ekosystem och algblomningar. För att öka förståelsen för orsakssamband anser forskarna i projektet att det krävs ett tvärvetenskapligt helhetsgrepp. En djupare förståelse är en förutsättning för hållbara lösningar och ett friskare hav.
Ett annat mångvetenskapligt projekt vi stödjer är Exploration of cell surface and extracellular carbohydrates for use in therapy. Här försöker forskare knutna till medicinska fakulteten, kemiska institutionen och MAX IV öka förståelsen för hur celler syntetiserar viktiga cellytekolhydrater. Kunskapen kan leda till möjligheter att styra biosyntesen och på sikt möjliggöra behandling av svåra sjukdomar.

 

Medicin

LMK-stiftelsen stödjer med start 2020 det mångvetenskapliga projektet Cancer Crossroads som kombinerar matematik, evolutionsbiologi och storskalig genetisk analys. Forskare inom dessa fält och har som mål att genom tätt samarbete försöka förstå hur cancercellers arvsmassa formas av det naturliga urvalets krafter.
I oktober 2020 delade stiftelsen ut sitt femte medicinpris. Detta år önskade stiftelsen uppmärksamma den viktiga och aktuella forskningen om åldrandet. Priset gick till Steven Schmidt, docent och vetenskaplig samordnare vid Aktivt och hälsosamt åldrande, Medicinska fakulteten, LU. Steven fick priset för sina insatser för tvärvetenskaplig forskning inom åldrande och hälsa som gör skillnad och rustar samhället för framtiden. Steven försöker i sin forskning ta reda på hur äldre personer kan fortsätta leva ett aktivt och hälsosamt liv. Medicinpris 2021 delas ut 14 oktober.

 

Humaniora

I projektet Virtuell forskningsplattform studeras hur elevers uppmärksamhet och förståelse påverkas av ögonkontakt med läraren. Kognitionsforskarna använder sig av Virtual Reality och ögonrörelsemätning (eye-tracking). Deltagarna får med hjälp av ett VR-headset ta del av en demonstration som ges av en virtuell lärare. Kunskap om hur lärarens blickbeteende påverkar elever ger underlag för utformning av undervisning och placering i undervisningssalar. Forskarna lär sig även mer om hur blickbeteende kan användas i fjärrundervisning.
Ett annat projekt som stiftelsen stödjer utgår från Institutionen för kulturvetenskaper och fokuserar på problemet med förfalskade läkemedel. Den omfattande handeln med dessa medför stora hälsorisker för den enskilde och stora kostnader för samhället. Globalt beräknas handeln med förfalskade läkemedel omsätta betydligt större summor än drogbrottsligheten.

Teologi

Ett aktuellt projekt är Det ensamma barnet. Lärande och värdeförhandlingar i mottagandet av barn på flykt. Projektet utgår från Centrum för teologi och religionshistoria och i fokus står frågor om värden och värderingar, värdesystem och lärande. Projektet har som mål att bidra till fördjupad kunskap om de ensamkommande barnens situation och om betydelsen av samarbete mellan de som arbetar nära dem.

Konst

Med start 2018 stödjer LMK-stiftelsen ett internationellt residensprogram för konstnärer på Skissernas Museum. Residensprogrammet går ut på att periodvis välkomna en etablerad,  internationell konstnär i anslutning till museet och dess samlingar. Denne arbetar, ställer ut och bjuder in till samtal om sin konst. Konstnären får samtidigt ta del av den tvärvetenskapliga miljö som Lunds universitet utgör.

Pufendorfinstitutet och Idéforum Björkliden

LMK‑stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet som är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Här får forskare möjlighet att arbeta med problemlösning över ämnes- och fakultetsgränserna. Stiftelsen stödjer institutet genom bidrag till gästforskarverksamheten.
Inom ramen för samarbetet med Pufendorfinstitutet genomför vi dessutom årligen LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden. Sedan 2009 samlas årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flera fakulteter vid Lunds universitet till detta idéforum. I Björkliden hålls workshops med fokus på unga forskares karriärvägar relaterat till tvärvetenskaplig forskning.

Hur väljer vi?

LMK‑stiftelsens styrelseledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Vi följer noggrant aktuell forskning och har stort fokus på den mångvetenskapliga aspekten.

Stiftelsen är en nominerande stiftelse, vi tar därmed inte emot ansökningar.