Från framtidens hemsjukvård till klimatförändringar på Svalbard

Vi tror på den gränsöverskridande forskningen och dess möjligheter att bidra till lösningen på många av dagens och morgondagens problem. Vi har därför – i Mikael och Therese Karlssons anda - under åren stöttat många innovativa projekt som samlat forskare med olika ämnesbakgrund. Vi prioriterar naturvetenskap, medicin, humaniora och teologi men stiftelsen stödjer också konstnärliga projekt.

Naturvetenskap

Stiftelsen ger under 2020 bidrag till projektet Hållbar miljö i Hanöbukten och södra Östersjön. Östersjön är hårt drabbat av allvarliga miljöproblem och är idag ett av världens mest förorenade hav karaktäriserat av döda bottnar, störda ekosystem och algblomningar. För att öka förståelsen för orsakssamband anser forskarna i projektet att det krävs ett tvärvetenskapligt helhetsgrepp. En djupare förståelse är förutsättningen för hållbara lösningar och ett friskare hav.
Ett annat mångvetenskapligt projekt vi stödjer under året är Exploration of cell surface and extracellular carbohydrates for use in therapy. Här försöker forskare knutna till medicinska fakulteten, kemiska institutionen och MAX IV öka förståelsen för hur celler syntetiserar viktiga cellytekolhydrater. Kunskapen kan leda till möjligheter att styra biosyntesen och på sikt möjliggöra behandling av svåra sjukdomar.

 

Medicin

LMK-stiftelsen stödjer med start 2020 det mångvetenskapliga projektet Cancer Crossroads som kombinerar matematik, evolutionsbiologi och storskalig genetisk analys. De fem forskare som utgör kärnan i projektet arbetar inom dessa fält och har som mål att genom tätt samarbete försöka förstå hur cancercellers arvsmassa formas av det naturliga urvalets krafter.
I oktober 2019 delade stiftelsen ut sitt fjärde medicinpris. Temat för året var ”Tvärvetenskap i fokus – möten mellan medicin och humaniora”. Priset gick till Johan Mårtensson för hans insatser för tvärvetenskaplig forskning inom områdena språkforskning, inlärning och avbildning av hjärnans strukturer och aktivitet.

 

Humaniora

LMK-stiftelsen lämnar bidrag till det Digitala klassrummet vid Språk- och Litteraturcentrum. Klassrummet är utrustat med avancerad mätteknologi och genom bland annat ögonrörelsemätning kan forskarna bättre förstå hur barn läser, skriver och löser matematiska problem. Här samarbetar forskargrupper från humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna med forskare från LTH.
Ett annat projekt som stiftelsen stödjer utgår från Institutionen för kulturvetenskaper och fokuserar på problemet med förfalskade läkemedel. Den omfattande handeln med dessa medför stora hälsorisker för den enskilde och stora kostnader för samhället. Globalt beräknas handeln med förfalskade läkemedel omsätta betydligt större summor än drogbrottsligheten.

Teologi

Ett aktuellt projekt är Det ensamma barnet. Lärande och värdeförhandlingar i mottagandet av barn på flykt. Projektet utgår från Centrum för teologi och religionshistoria och i fokus står frågor om värden och värderingar, värdesystem och lärande. Projektet har som mål att bidra till fördjupad kunskap om de ensamkommande barnens situation och om betydelsen av samarbete mellan de som arbetar nära dem.

Konst

Under tre år med start 2018 stödjer LMK-stiftelsen ett internationellt residensprogram för konstnärer på Skissernas Museum. Under dessa år arbetar en etablerad internationell konstnär periodvis i anslutning till museet och dess samlingar. Konstnären får samtidigt ta del av den tvärvetenskapliga miljö som Lunds universitet utgör.

Särskilda verksamheter vid Lunds universitet

LMK‑stiftelsen samarbetar sedan flera år med Pufendorfinstitutet som är Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsinstitut. Här ges möjlighet för forskare att förenas i arbete med problem över ämnes- och fakultetsgränserna.
Inom ramen för detta samarbete genomför vi dessutom årligen LMK‑stiftelsens Idéforum i Björkliden. Sedan 2009 samlas årligen ett tiotal unga, lovande forskare från flertalet fakulteter vid Lunds universitet till detta idéforum. I Björkliden hålls workshops med fokus på unga forskares karriärvägar relaterat till tvärvetenskaplig forskning.

Hur väljer vi?

LMK‑stiftelsens styrelseledamöter representerar flera olika fakulteter vid Lunds universitet. Vi följer noggrant aktuell forskning och har stort fokus på den mångvetenskapliga aspekten.

Stiftelsen är en nominerande stiftelse, vi tar därmed inte emot ansökningar.