Ett digitalt klassrum i världsklass

Världens största och bäst utrustade digitala klassrum invigdes 2012 på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Här ökar forskarna med hjälp av bland annat ögonrörelsemätning och tangentbordsloggning vår förståelse för hur barn läser, skriver och löser matematiska problem. Humanistlaboratoriet samarbetar bland annat med lärarutbildningen och med skolor i Skåne. I det digitala klassrummet kan forskarna ta emot och studera hela skolklasser.  

September 2021 – stort och viktigt erkännande för Humanistlaboratoriet!
LMK-stiftelsen tillhör sedan 2017 Humanistlaboratoriets sponsorer och stödjer bland annat projektet ”det digitala klassrummet”, där elevers läs- och skrivaktiviteter och samarbetsmönster kan studeras, samt utvecklingen av ett nytt användargränssnitt till labbets faciliteter.

Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet har nu, i hård nationell konkurrens, erhållit Vetenskapsrådets stöd för initiativet HUMINFRA – en nationell forskningsinfrastruktur som har 12 lärosäten och dataägare (förutom Humanistlaboratoriet bland annat Humlab i Umeå samt Riksarkivet och Kungliga Biblioteket).

LMK-stiftelsen gratulerar Humanistlaboratoriet till framgångarna och önskar ett varmt lycka till med den fortsatta forskningsutvecklingen, nu som nationell facilitet.

Ett engagemang tar form och utvecklas
Stiftelsens engagemang i det digitala klassrummet tog sin början år 2016 då klassrummet behövde uppdateras för att behålla sin spjutspetsteknologi. Vid denna tid öppnade sig många möjligheter genom intresse från forskare inom utbildningsvetenskap, lärarutbildningen och från samarbeten mellan forskargrupper vid Lunds universitet.

Forskare från alla fakulteter använder sig idag av Humanistlaboratoriet som har utvecklats till ett centrum för gränsöverskridande forskning om inlärning och interaktion mellan människa och maskin. Och det digitala klassrummet spelar en viktig roll i denna utveckling. Utrustning som ögonrörelsemätare, headset med inbyggda ögonrörelsemätare och nya stimulusdatorer har tillkommit. Man har också arbetat med att optimera hårdvarulösningarna för att möjliggöra bearbetning av de stora datamängder som genereras.

På senare år har ett växande antal projekt och forskargrupper förlagt verksamhet i klassrummet. Det har bland annat använts till att studera nyhetsläsning i sociala media och hur studenter tillgodogör sig information med utgångspunkt i vart deras lärare riktar blicken under en föreläsning.