Förfalskade läkemedel i ett mångkulturellt samhälle

LMK-stiftelsen kommer under fyra år med start 2018 att finansiera ett projekt som sätter problemet med handel med förfalskade läkemedel i centrum. Bakgrunden är att den omfattande handeln inte bara medför stora hälsorisker för den enskilde, utan även innebär stora samhälleliga kostnader till exempel inom den svenska hälso- och sjukvården och inom rättsväsendet. Förfalskade läkemedel säljs i Sverige idag genom icke auktoriserade förmedlare och ofta via internet. Globalt beräknas handeln med förfalskade läkemedel omsätta betydligt större summor än handeln med droger.

Projektet tar utgångspunkt i det svenska samhället och ställer frågan i vilken mån individers sociala och kulturella erfarenheter av tillgång till medicin påverkar deras inställning till hur läkemedel ska införskaffas. Vilka likheter eller olikheter uppvisar olika sociala och etniska grupper? Tidigare forskning har visat att både bland allmänheten och inom läkarkåren saknas omfattande kunskaper om förekomsten av förfalskade läkemedel i Sverige. Det finns också genom tidigare studier anledning att anta att människor från länder med sköra sociala skyddsnät och där mutor och korruption är förknippade med hälso- och sjukvårdssektorn, löper större risk för att bli offer för denna olagliga hantering.

Hur kan man då skapa ett underlag för att sprida kunskap till allmänheten om klok läkemedelshantering? Svenska forskare har tidigare, tillsammans med Läkemedelsverket, visat att det är viktigt att från tidig ålder socialiseras in i ett kunskapsområde. Studien kommer därför att fokusera på barn mellan 9 och 12 år och deras föräldrar. Projektperioden avslutas med en färdig avhandling och en konferens där man bland annat kommer att presentera rekommendationer till relevanta samhälleliga aktörer.

Detta tvärvetenskapliga projekt utgår från Avdelningen för etnologi vid Lunds universitet och genomförs tillsammans med handledare och samtalspartner från de humanistiska och medicinska institutionerna.


Rött: länder där ungefär 10% av medicinerna är förfalskade
Gult: länder där ungefär 1% av medicinerna är förfalskade