Start Om Mikael Karlsson

En mångsidig visionär

Mikael Karlsson föddes i Malmö 1962. Han var entreprenör, företagsledare och investerare. År 1984 grundande han det som kom att bli Axis tillsammans med Martin Gren. Han var Axis vd åren 1984–1999 och dess styrelseordförande från 1999 fram till sin bortgång 2005. Med framgångarna i Axis skapade Mikael också en språngbräda för sitt fortsatta entreprenörskap och engagemang som idag lever vidare genom LMK Industri och LMK-stiftelsen.

Axis blir till

LMK‑stiftelsen initierades av Mikael Karlsson, entreprenör och medgrundare av IT-företaget Axis där han var VD 1984–1999 och därefter styrelseordförande fram till sin bortgång 2005. Som person, entreprenör och företagsledare var Mikael extremt nyfiken och drivande. Han var en stor vän av det mångvetenskapliga tankesättet och förordade ofta möten och samarbeten av gränsöverskridande karaktär. Mikael ville skapa en brygga in i framtiden genom att starta en stiftelse i sitt namn, LMK‑stiftelsen – som står för Lars Mikael Karlsson. Efter Mikaels bortgång förverkligade hans änka Therese Karlsson hans planer. Hon ledde arbetet med att kapitalisera stiftelsen, utse en styrelse och sätta igång verksamheten. Therese arbetade som styrelsens ordförande fram till sin bortgång 2015. Hennes starka känsla för det gränsöverskridande samtalets kraft lever vidare bland annat i stiftelsens årligt återkommande Idéforum för unga forskare.

LMK Industri och LMK-stiftelsen

År 1995 startade Mikael LMK Industri för att där samla både innehavet i Axis och lägga grunden till helt nya bolag. I början investerade LMK Industri i bolag som Mikael var med och grundande vid sidan om arbetet i Axis, bland andra Netch Technologies och Bokus. Tanken var att investera i bolag med ambitioner att bli internationella marknadsledare inom sin ut valda nisch. Och att dela med sig av sina erfarenheter till nya entreprenörer. Under 2005 insjuknade Mikael i cancer. Han beslutade då att söka skapa en brygga in i framtiden genom att initiera en stiftelse i sitt namn. Tankar om att stödja tvärvetenskap inom forskningen vid Lunds universitet var utgångspunkten.

”Tips på vägen: Att aldrig glömma nuet för framtiden. Att aldrig glömma framtiden för nuet.”

— Mikael Karlsson, 1985

Ett visionärt entreprenörskap

Det engagerande ledarskapet

Mikaels ledarskap gick ut på att motivera, sätta höga mål och tillåta misstag och omtag. Han byggde medvetet upp en stark företagskultur i Axis redan från start. Ett sätt att bädda för detta var att han var ytterst noggrann i rekryteringen av personal. Han lade stor vikt vid att genomföra många anställningsintervjuer och spred sin erfarenhet vidare i organisationen. Förutom de självklara kraven på teknisk expertis inriktade Mikael sig på att hitta individer som passade väl in i företaget i stort. I ett internt veckomeddelande från mitten av 1980-talet står att läsa att man hittat ett par personer ”…som både tycks ha den glöd och den kunskap som behövs för att passa här. Lite fanatism, galenskap och morbid humor underlättar också”.

Mikael var visionär i ordets rätta bemärkelse. Han hade en omtalad förmåga att blicka in i framtiden och förutse längre utvecklingslinjer. Under hans ledning skapades en kultur av att agera långiktigt och inte låta sig styras av kortsiktiga skiften.

I takt med Axis stora framgångar mottog Mikael Karlsson en rad utmärkelser, 1994 fick han Albert Bonniers pris “Årets företagare” som delas ut av tidningen Dagens Industri. Axis utsågs samma år till “Årets IT-företag” av tidningen Datavärlden och tillsammans med Martin Gren mottog han Polhemspriset. År 1997 listades han som en av Europas mest dynamiska entreprenörer på listan Europe’s 500.

Synen på entreprenörskap

I ett tal som Mikael höll om sin syn på entreprenörskap år 2002 framgår att hans främsta iakttagelse från Axis-starten är vikten av att erbjuda en snabbt fungerande lösning för en riktig kund. ”Axis startades inte som en forskningsavknoppning kring världens bästa teknik i ett specialområde eller med en avancerad arkitekturell idé eller struktur. Vi hade ett par relativt enkla idéer om olika produkter som löste behov vi såg att kunder hade nu (då). Vi prioriterade med andra ord en inriktning på vår produktutveckling som ganska omedelbart kunde leda till, eller helt vara styrd av, riktiga orders på fungerande enheter, för att därigenom säkra finansieringen av (slut)utveckling och leverans av våra produkter.”

I slutet poängterar han vikten av att skapa rätt balans mellan kortsiktiga handfasta mål och långsiktiga strategiska. Som exempel på ett kortsiktigt mål lyfter han fram ”…att skapa en kort process mellan idé och leverans till en tidig betalande kund”. Som långsiktigt mål nämner han det som summerar strategin för Axis vid denna tid: ”…att välja ett produktområde i eller från vilket man kan expandera samt att skapa en ambitionsnivå och kultur som stimulerar och styr mot tillväxt”.

Ett vidare perspektiv

Det breda engagemanget

Med åren breddades Mikaels engagemang från det egna företagandet ut mot universitetsvärlden och samhället i övrigt. Han var medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och i den rådgivande kommittén på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han var även vice ordförande för Institutet för Ekonomisk forskning vid Lunds universitet och styrelseledamot i flera skånska bolag, bland andra Beijer Electronics AB. År 1999 byggde han, i rollen som dess första ordförande, upp organisationen Øresund IT Academy, för ett ökat samarbete mellan den danska och svenska it-branschen och 12 olika universitet och högskolor inom Öresundsregionen.

Mikael kunde här nyttja sin erfarenhet som engagerad och visionär entreprenör. Han var en stor vän av det mångvetenskapliga tankesättet och förordade ofta möten och samarbeten av gränsöverskridande karaktär. Detta lade grunden till de riktlinjer för en framtida stiftelse som han drog upp strax före sin bortgång 2005.

Therese Karlsson

Mikaels fru Therese har haft en avgörande roll i både LMK Industris och LMK-stiftelsens historia. Efter Mikaels bortgång 2005 tog hon över ordförandeskapet i LMK Industri och genom hennes försorg förverkligades stiftelsen. Hon avskilde kapital till LMK-stiftelsen och medverkade till att en styrelse utsågs och att arbetet satte igång. Liksom Mikael var Therese en både engagerad och jordnära person. Hon var särskilt mån om att skapa tillfällen för samtal mellan forskare från olika fält, bland annat vid de årligt återkommande idéforum som arrangeras i Björkliden. År 2015 såldes LMK Industris del i Axis till Canon och ytterligare kapital avskildes till stiftelsen. Therese avled efter en tids sjukdom samma år.

Källor

Strategi och kompetensdynamik – en studie av Axis Communications, av Kristina Eneroth 1997.

Tal och texter av Mikael Karlsson, 1985-2004.

Samtal med Malin Ferhm, Mikaels assistent på Axis och LMK Industri 1989-2005 och Peter Ragnarsson cfo Axis 1995-2000, vd 2000-2003.