Katalysator för morgondagens lösningar

Katalys är en förutsättning för mycket vi tar för givet i vår vardag. Matproduktion, rening av avgaser och framställning av nya läkemedel och material är några exempel. I ett gränsöverskridande forskningsprojekt med stöd från LMK‑stiftelsen ska nu forskare i Lund undersöka de underliggande processerna på nanonivå, något som kan leda till viktiga genombrott inom allt från läkemedelsutveckling till miljöteknik.

Projektet ”Att förstå nanokatalys” drivs av Daniel Strand, universitetslektor vid Centrum för analys och syntes, och Martin Magnusson, universitetslektor vid Fasta tillståndets fysik och NanoLund på Lunds universitet. Tanken är att på nanonivå kunna skräddarsy katalysatorer som används för att påskynda eller fördröja en kemisk reaktion.

– I ett första skede kan resultaten vara intressanta för utveckling av läkemedel eftersom vi tittar på reaktioner som används inom det området. Men på sikt skulle det även kunna vara intressant för lagring av energi och miljöteknik, berättar Daniel Strand.

Viktigt stöd i uppstartsfasen
Med ett gränsöverskridande angreppssätt och stor potential för framtidsviktiga processer har LMK‑stiftelsen valt att stödja forskningsprojektet under 2017–2018. En första period som är viktig för att visa potentialen i angreppssättet.
– För oss är stödet transformativt. LMK‑stiftelsen är de första som sett potentialen i de här idéerna. Anslaget från dem ger oss kraft att på allvar ta oss an en så pass komplex frågeställning.

Förberedelserna är redan på god väg hösten 2016. Tillverkningen av första generationens katalytiska nanostrukturer har påbörjats och mikroskopibilder visar att de är stabila i de lösningsmedel vi kommer att använda. I början på 2017 kommer katalysförsöken börja. Men även rekryteringen är en viktig förutsättning för projektet.

– Den syntetiska forskningen är idédriven snarare än utrustningsdriven. Vi har nästan alltid större behov av huvuden och händer i labbet än av utrustning. Därför har vi precis rekryterat en doktorand, och håller just nu på att utvärdera kandidater till ytterligare en doktorand- och en postdoc-tjänst berättar Daniel Strand.

Fler värdefulla resultat
Förutom de konkreta forskningsresultaten ser Daniel fler framtidsvinster med projektet. Inte minst ur ett forskningsfrämjande perspektiv.

– En av de viktigaste produkterna vi levererar från ett universitet är nya generationer av forskare och forskningsledare. Ett gränsöverskridande projekt är en väldigt bra miljö att utvecklas i. Mötet mellan olika discipliner med sina respektive traditioner formar forskarna och ger ett annorlunda sätt att se på både forskningsprojektet och världen.