Idékonferens: Närstående i cancervården – osynliga och ovärderliga

Att vara närstående eller anhörig till en person som har cancer är påfrestande. Möjligheten till psykosocialt stöd varierar trots att man vet att det finns risk för framtida problem och sjuklighet. För att anta utmaningen att skapa en gemensam målbild för hur stödet bör utformas, samlades ett 25-tal deltagare till en konferens som arrangerades i samarbete med Regionalt cancercentrum syd.

Under idékonferensen som hölls 21-22 september, inbjöds bl. a. närstående-  och anhörigföreträdare, experter, forskare, sjukhuskyrkan och sjukvårdspersonal. För att skapa en gemensam bild av hur stödet ser ut fick dessa först presentera hur man idag arbetar med att stödja närstående och anhöriga. Idékonferensen arbetade sedan fram en målbild över det framtida stödet. Tillsammans fördjupade grupperna sig i flera centrala frågeställningar och skapade mål med konkreta åtgärdsplaner.